Spilleregler biljard og snooker

Her finner du masse gode kilder med regler i forskjellige biljardgrener.

Snooker

Her finner du forenklede snooker-regler på norsk.

Her finner du The International Billiards & Snooker Federation (IBSF) sine komplette snooker-regler. Dette er de offisielle amatør-reglene som vi benytter her på huset.

Her finner du World Snooker Association (WSA) sine regler for proffesjonelle spillere.

Pool

Her finner du forenklede 8-ballregler på norsk.

Her finner du forenklede 9-ballregler på norsk.

Her finner du World Pool-Billiard Association (WPA) sitt komplette regelverk.

VELDIG FORENKLEDE SNOOKERREGLER

Spillets formål er å få flere poeng enn motspilleren. Spillet begynner med ballene plassert som på figuren. Den rosa ballen ligger rett ovenfor de røde ballene, på toppen av pyramiden. Denne ballen skal ligge så nærme som mulig den øverste røde – uten å være nær. Når en spiller har ball i hånd, som for eksempel ved spillets åpning, skal den hvite ballen spilles fra D-et; altså halvsirkelen øverst på bordet. Det kan spilles i alle retninger ut fra D-et.

POENG
Man får poeng på en av to måter: ved at motstanderen gjør feil eller ved å putte en av ballene på lovlig vis. Alle røde baller har poengverdien 1. De øvrige fargede ballene har forskjellige verdier (se figuren). En ”frame” (norsk: runde) er over når alle ballene er puttet eller en av spillerene gir opp å ta igjen motspillerens poengsum. Dersom det er uavgjort i poeng når alle ballene er puttet, så blir sort ball lagt opp igjen på sin faste plass og spillerene trekker om hvem som skal begynne med ball i hånd (inne i D-et).

ÅPNINGSSTØTET
Spillerne trekker om hvem som skal åpne første frame. Etter dette åpner de annenhver frame. Spilleren som begynner har ball i hånd inne i D-et. En rød ball må treffes i åpningsstøtet.

SPILLEREGLER
Dette er en kort oppsummering av de internasjonale amatørreglene. De skiller seg litt fra spillereglene TV-stjernene bruker. Særlig reglen ”Foul and a miss” er anderledes. Kort fortalt så skal ikke den hvite ballen legges tilbake på plass dersom du bommer en snooker (ikke treffer rød ball når den hvite er plassert slik at det ikke er mulig å treffe en rød kule uten å støte i ett av vantene først). Mer om dette senere.

 1. Om man putter en ball på lovlig vis får spilleren fortsette ved bordet.
 2. Om man ikke treffer en lovlig objektball, så er det et feilstøt. Det er ikke slik at man må putte en ball eller treffe et vant – slik man spiller pool. Man kan fint bare treffe en lovlig ball for at det skal være et lovlig støt.
 3. Alle røde baller som puttes på et lovlig støt forblir puttet. Man må ikke melde røde baller. Putter man 2 røde baller, så får man 2 poeng.
 4. Så lenge det finnes røde baller på bordet, så må spilleren som kommer inn alltid støte på en rød ball. Når det er tomt for røde baller, så må spilleren som kommer inn alltid støte på den ballen på bordet med lavest poengverdi.
 5. Etter at en spiller har puttet en rød ball på lovlig vis, så må spilleren nominere en av de andre fargede ballene og støte på denne. Man fortsetter slik med annenhver rød ball og annenhver ball med annen farge. De røde ballene forblir puttet, mens de andre fargene legges opp igjen på plassene sine helt til det er tomt for røde baller. Dersom en spiller bommer på en nominert farget ball, så er det et feilstøt (se ”Straff ved feilstøt”).
 6. Dersom en spiller skal støte på en rød ball, men treffer en annen farge – så er det et feilstøt.
 7. Dersom en spiller skal støte på en farget ball, men putter en annen farge enn den han har nominert – så er det et feilstøt.
 8. Hoppstøt (”jump shots”) er ikke lovlig i Snooker og regner som feilstøt all den tid formålet med hoppet var å omgå en ball som var i veien.
 9. Når alle de røde ballene er puttet skal de fargede ballene puttes i verdirekkefølge (2-3-4-5-6-7). Når man putter en av disse ballene på lovlig vis, så blir de ikke tatt opp igjen på bordet.

ULOVLIG PUTTEDE BALLER
Røde kuler som puttes ulvolig blir ikke lagt opp igjen. Fargede baller som puttes ulovlig blir lagt opp igjen.

BALLER SOM HOPPER UT AV BORDET
Røde baller som hopper ut av bordet blir ikke lagt opp igjen og støtet regnes som et feilstøt. Fargede baller som hopper ut av bordet blir lagt opp igjen og støtet regnes som et feilstøt. Om den hvite ballen hopper av bordet , så regnes det som et feilstøt og motspilleren får ball i hånd inne i D-et.

OPPLEGGING AV BALLER (“SPOTTING”)
Dersom en farget balls plass er opptatt når den skal legges opp igjen, så blir ballen plassert på den nærmeste ledige ”spotten” med høyest verdi. Dersom alle ”spottene” er opptatt, blir ballen plassert så nære som mulig sin egen plass (i en rett linje mellom spotten og det nederst vantet (ved sort ball).

SNOOKER
Den hvite ballen er ”snookered” når det ikke er mulig å, i en rett linje, se den kulen spilleren skal/må treffe.

ANGLED
Den hvite ballen er ”angled” når et direkte støt, i en rett linje, til en ball er dekket av hjørnene til ett av hullene. Dersom man er ”angled” etter et feilstøt oppstår situasjonen ”Angled Ball” og spilleren kan velge å spille fra denne posisjonen eller flytte hvit ball til D-et.

TOUCHING BALL
Dersom den hvite ballen er i nærkontakt med en annen ball som skal, eller kan, støtes – så oppstår situasjonen ”Touching ball”. Spilleren på bordet må da støte bort fra denne ballen (hvis ikke blir det et feilstøt). All den tid den hvite ballen ligger inntil en kule som skal treffes i dette støtet, regnes kulen allerede som treft og spilleren kan støte uten å treffe andre baller eller treffe andre farger uten at det er et feilstøt.

MISS
Gjelder ikke i amatørreglene! Etter et hvert feilstøt deles straffepoeng ut og spillet fortsetter. Om man etter et feilstøt havner i en snooker – eller nesten i en snooker – gjelder regelen ”Free Ball”.

FREE BALL
Om den hvite ballen, etter et feilstøt, ligger i en snooker eller sådan til at man ikke kan treffe den ballen man skal tynt på begge sider – så oppstår situasjonen ”Free ball”. Spilleren kan da velge hvilken som helst ball på bordet og om han putter den får han den poengsummen som han ville fått om den ballen han skulle putte var tilgjengelig. Denne kulen blir lagt opp igjen på bordet dersom puttet.

STRAFF VED FEILSTØT
Disse støtene er feilstøt og gir minimum 4 straffepoeng (poengene krediteres motspilleren) eller tilsvarende poeng som den fargede ballen man skal treffe:

 1. Om man støter den hvite ballen flere enn 1 gang
 2. Om man ikke har foten i gulvet når støtet gjøres
 3. Om den hvite ballen puttes
 4. Om den hvite ballen ikke treffer objektballen først
 5. Om den hvite ballen ikke treffer noen baller
 6. Om man skaper en snooker-situasjon mens man spiller ”Free ball”
 7. Om man gjør et hoppstøt
 8. Om en ball man ikke skal treffe puttes
 9. Om man gjør et ”push støt” (fører den hvite ballen fremmover med køen)
 10. Om man berører en ball med noe annet en køtuppen
 11. Om man presser en ball ut av bordet
 12. Om man putter to røde baller i to støt etter hverandre (7 poeng)

FORENKLEDE SPILLEREGLER 8-BALL

1. SPILLETS GANG
I disiplinen 8-ball spilles det med en hvit køball og femten objektballer, nummerert fra 1 til 15. Den ene spilleren må spille på baller nummerert fra 1 til 7, ensfargede, mens den andre spilleren har 9 til 15, stripete baller. 8-ball spilles med melding, dvs. at spilleren må fortelle hvilken ball han skal senke og i hvilket hull den skal senkes. Den spilleren som først senker alle baller fra sin gruppe, for så å senke 8-ballen på et godkjent støt, vinner partiet (gamet).

Baller som er senket på et feilstøt forblir liggende i hullet, enten de tilhører spilleren eller motstanderen. Åpningsstøtet er ikke et meldingsstøt. En spiller som foretar åpningsstøtet i 8-ball kan alltid fortsette å spille så lenge han har senket en objektball på et gyldig åpningsstøt.

2. BALLOPPLEGG
Ballene legges opp i en triangel på bordets fotende. 8-ballen legges i triangelens senter, den fremste ballen på fotpunktet, en stripet ball i det ene hjørnet og en ensfarget i det andre.

3. ALTERNERT ÅPNINGSSTØT (BREKK)
Spillerne brekker annenhver gang.

4. GODKJENT ÅPNINGSSTØT
Et gyldig åpningsstøt er når spilleren, med køballen plassert bak hodelinjen enten (1) senke en ball, eller (2) sørge for at minst fire objektballer treffer et vant. Om dette ikke lykkes, er det et feilstøt, og motstanderen har muligheten for (1) akseptere ballenes posisjoner og fortsette, eller (2) få ballene lagt opp på ny, og enten selv foreta et nytt åpningsstøt eller forlange at spilleren gjør et nytt forsøk.

5. FORLØP VED ET GYLDIG ÅPNINGSSTØT
Hvis spilleren forløper på et ellers gyldig åpningsstøt; (1) alle senkede baller blir liggende, unntatt 8-ballen, (2) det er et feilstøt, (3) bordet er åpent. MRK. Den innkommende spilleren har ball i hand bak hodelinjen, og kan ikke spille på baller bak denne linjen uten at køballen ført har passert linjen for så å returnere bak hodelinjen og treffe objektballen. (Ved forløp på et ellers gyldig åpningsstøt kan det ikke kreves nytt åpningsstøt).

6. OBJEKTBALLER HOPPER AV BORDET VED ÅPNINGSSTØT
I slike tilfelle er det feilstøt, og den innkommende spiller har mulighet (1) godta ballenes posisjoner og fortsette, eller (2) ta køball i hand bak hodelinjen og fortsette. Objektballer som er hoppet av bordet skal replasseres i nummerisk orden på fotprikken og rett ned mot fotvantet.

7. 8-BALLEN SENKET PÅ ÅPNINGSSTØTET
Spilleren kan be om nytt opplegg, eller replassere 8-ballen og fortsette. Om spilleren forløper mens han senker 8-ballen på åpningsstøtet, har den innkommende spilleren rett til et nytt opplegg eller å replassere 8-ballen og fortsette spillet med ball i hand bak hodelinjen.

8. ÅPENT BORD
Bordet er åpent når valg av ballgruppe ennå ikke er bestemt. Når bordet er åpent er det lov å treffe en ensfarget for å senke en stripet eller vice-versa. MRK. Bordet er alltid åpent etter et åpningsstøt. Imidlertid, når bordet er åpent og 8-ballen er den første ballen som treffes, skal ingen ball senkes i favør av spilleren. Spilleren mister sin tur, senkede baller forblir liggende, og den innkommende spilleren fortsetter med bordet fremdeles åpent.

9. VALG AV BALLGRUPPE
Valget av ensfargede eller stripete baller blir ikke avgjort på åpningsstøtet selv om det senkes ball(er) fra bare en eller begge grupper. BORDET ER ALLTID ÅPENT ETTER BREKKET. Ballgruppen bestemmes kun når en spiller senker en meldt ball på et gyldig støt etter åpningsstøtet.

10. GYLDIG STØT
På alle støt, (unntatt åpningsstøtet og når bordet er åpent), må spilleren først treffe en ball fra sin egen gruppe, og så (1) senke en ball, eller (2) sørge for at enten køballen eller en nummerert ball treffer et vant. Oppfylles ikke disse krav, er det et feilstøt.

11. SAFE STØT
Av taktiske grunner kan en spiller velge å senke en objektball og også avslutte sin tur. Dette gjøres ved å melde “safe” på forhånd. Et safestøt er å betrakte som et legalt støt, (om ikke andre feil gjøres). Hvis “safe” ikke er meldt, og en av spillerens baller senkes, må spilleren fortsette. Baller senket på et safe støt forblir liggende.

12. FORTSETTELSE
En spiller fortsetter å spille inntil han mislykkes i lovlig å senke en ball fra sin gruppe. Etter at en spiller har senket alle sine baller, skal han senke 8-ballen.

13. STRAFF FOR FEILSTØT
Når en spiller gjør et feilstøt, får motstanderen ball i hand. Denne vil nå kunne plassere køballen hvor han vil på bordet, (unntatt etter åpningsstøtet, da køballen skal plasseres bak hodelinjen).

14. KOMBINASJONSSTØT
Kombinasjonsstøt er tillatt. Imidlertid kan ikke 8-ballen bli brukt som første ball i en kombinasjon. Når en spiller utfører et kombinasjonsstøt, må han først berøre en ball fra sin egen gruppe.

15. ULOVLIG SENKEDE BALLER
En ball er ulovlig senket når, (1) ballen senkes i forbindelse med et feilstøt, eller (2) ballen senkes i et annet hull enn det meldte, eller (3) en “safe” er meldt før støtet. Ulovlig senkede baller forblir liggende.

16. OBJEKTBALL HOPPER AV BORDET
Om en objektball hopper av bordet, er det feilstøt og tap av tur, unntatt om det er 8-ballen, i så fall er det tapt parti. Alle baller som hopper av bordet skal replasseres i nummerisk orden på fotprikk og rett ned mot fotvantet.

17. SPILL PÅ 8-BALLEN
Når man spiller på 8-ballen, er et forløp eller en feil ikke tap av parti så lenge 8-ballen ikke senkes eller hopper av bordet. Den innkommende spiller har ball i hand. MRK. Et kombinasjonsstøt kan aldri gjøres for å lovlig senke 8-ballen.

18. TAPT PARTI
Partiet er tapt når spilleren:

 • Begår en feil når 8-ballen senkes (unntatt se 8-ball senket i forbindelse med åpningsstøt).
 • Forårsaker at 8-ballen hopper av bordet.
 • Senker 8-ballen i et hull annet enn det meldte.
 • Senker 8-ballen når denne ikke er den lovlige objektballen.

19. FEILSTØT
Et feilstøt medfører tap av tur og overlatelse av bordet til motstanderen. Feil er:

 • Ingen ball går i hull eller vant etter treff.
 • Spilleren ikke har minst et ben på gulvet når han støter.
 • Spilleren berører (toucher) en ball med kø, hår, klær, kroppsdel, kritt etc.
 • Køballen forløper eller hopper av bordet.
 • Spilleren ikke først treffer en ball fra egen gruppe.
 • Baller etter et støt kommer i ro på andre steder enn på bordet, oppå vantet, gulvet etc.

FORENKLEDE SPILLEREGLER 9-BALL

1. SPILLETS GANG
I disiplinen 9-ball spilles det med en hvit køball og ni objektballer, nummerert fra 1 til 9. For hvert støt må køballens første berøring med en objektball være med den lavest nummererte ballen på bordet, men man trenger ikke senke ballene i nummerrekkefølge. Om en spiller senker noen ball på et lovlig støt, fortsetter han med å støte inntil han ikke senker ball, gjør et feilstøt eller vinner partiet (gamet) ved å senke 9-ballen. Hvis spilleren ikke har lykkes i å senke en ball på et ellers lovlig støt, må den innkommende spilleren fortsette å spille fra den posisjonen som var da han overtok bordet. Om spilleren gjør et feilstøt, får den innkommende spilleren ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Det spilles ikke med melding, og matchen er vunnet når en av spillerne når et på forhånd bestemt antall partier.

2. BALLOPPLEGG
De ni objektballene legges opp i form av en diamant (rombe), med 1-ballen foran og på fotprikken. 9-ballen legges i midten, mens de resterende ballene legges i vilkårlig orden, så tett inntil hverandre som mulig. Spillet begynner med køball i hand bak hodelinjen.

3. ÅPNINGSSTØT
Køball i hand bak hodelinjen. Spilleren må treffe 1-ballen først, og enten senke minst en nummerball, eller sørge for at minst fire nummerballer treffer et vant. Hvis køballen forløper eller hopper av bordet, eller kravene til et lovlig åpningsstøt ikke oppfylles, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Om spilleren i åpningsstøtet forårsaker at en objektball hopper av bordet, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Baller som senkes eller hopper av bordet skal ikke replasseres, men blir liggende i hullet Unntatt 9-ballen, den skal replasseres på fotprikken, eller hvis denne er opptatt; nærmest mulig fotprikken på en rett linje mot fotvantet.

4. FORTSETTELSE AV SPILLET
I det påfølgende støt etter et lovlig åpningsstøt, kan spilleren utføre en “push-out”. (Se eget punkt). Om spilleren senker en eller flere baller på et gyldig åpningsstøt, fortsetter han å spille inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Om spilleren feiler eller gjør et feilstøt, starter den andre spilleren sin tur på bordet, og fortsetter inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Partiet er slutt når en spiller senker 9-ballen på et gyldig støt.

5. PUSH-OUT
Spilleren som skal støte umiddelbart etter et lovlig åpningsstøt, kan spille en push-out i forsøk på å flytte køballen til en bedre posisjon for kommende støt. På en push-out trenger køballen hverken å berøre et vant eller en ball, men alle andre feilregler gjelder. Spilleren må gjøre det klart for motstanderen at han skal gjøre en push-out før støtet, ellers er støtet å regne for et normalt støt.

En ball senket på en push-out teller ikke, men forblir liggende i hullet. Unntatt 9-ballen, som skal replasseres. Etter en gyldig push-out kan den innkommende spilleren fortsette å spille i fra den posisjonen ballene er i, eller overlate spillet til spilleren som utførte push-out’en. En ugyldig push-out blir straffet i hht den feil som ble gjort. Etter at en spiller forløper på åpningsstøtet, kan den innkommende spiller ikke spille en push-out.

6. FØLGE AV FEILSTØT
Når en spiller gjør et feilstøt, avsluttes hans tur på bordet, og ingen baller som har blitt senket på feilstøtet skal replasseres. (Unntatt 9-ballen). Den innkommende spilleren får ball i hand; og før sitt første støt kan han plassere køballen hvor han vil på bordet. Om en spiller gjør flere feil på et og samme støt, regnes disse som kun en feil.

7. TREFF AV FEIL BALL
Hvis den første objektballen som berøres av køballen ikke er den lavest nummererte på bordet, er det et feilstøt.

8. INGEN BALL I VANT
Hvis ingen objektball senkes, eller ingen ball går i vant etter balltreff, er det et feilstøt.

9. BALL I HAND
Når spilleren har ball i hand, kan han plassere denne hvor han vil på bordet, unntatt i kontakt med en objektball. Han kan fortsette å justere køballposisjonen helt til støtet utføres.

10. OBJEKTBALL SOM HOPPER AV BORDET
En ikke-senket ball er å betrakte som hoppet av bordet når den stopper/blir liggende på andre steder en på selve spilleflaten. Det er et feilstøt å forårsake at en ball hopper av bordet. I fall en ball hopper av bordet skal den ikke replasseres. Unntatt 9-ballen.

11. FEIL VED HOPP- OG MASSÉSTØT
Det er et feilstøt, om det i løpet av et forsøk på å få køballen til å hoppe over eller bue rundt en hindrende objektball, at den hindrende ballen beveger seg, (enten den beveger seg pga at den ble berørt av en hand, kø, reke el.a.).

12. TRE FEIL PÅ RAD
Hvis en spiller gjør tre feilstøt i tre støt på rad, uten at han i mellomtiden har gjort et lovlig støt, taper han partiet. De tre feilene må skje i et og samme parti. En advarsel må gis mellom den andre og tredje feilen. En spillers tur på bordet begynner når det for han er lovlig å støte, og slutter når et støt han feiler, begår et feilstøt eller vinner partiet på, er over, eller om han begår en feil imellom to støt. Et feilstøt på åpningsstøtet teller med i regelen om “tre feil på rad”.

13. AVSLUTTET PARTI
Et parti starter så snart køballen krysser hodelinjen på åpningsstøtet. 1-ballen må treffes lovlig på åpningsstøtet. Partiet slutter når et støt, som 9-ballen senkes lovlig på, er over, eller når en spiller har gjort seg skyld i tre feilstøt på rad. Et støt er ikke over før alle ballene har stoppet og sluttet å spinne.

14. FEILSTØT
Et feilstøt medfører tap av tur og overlatelse av bordet til motstanderen. En feil er når:

 • Ingen ball går i hull eller vant etter treff.
 • Spilleren ikke har minst et ben på gulvet når han støter.
 • Spilleren berører (toucher) en ball med kø, hår, klær, kroppsdel, kritt etc.
 • Køballen forløper eller hopper av bordet.
 • Spilleren ikke treffer den lavest nummererte ballen på bordet først.
 • Baller etter et støt kommer til ro på andre steder enn på bordet; oppå vantet, gulvet etc.